Gameover Gopher

Gameover Gopher

Your job is protect a garden with a carrot garden from the robbers. And you don't have to kiss them, you need only to let them eat until they explode.

Công việc của bạn là bảo vệ một khu vườn cà rốt đang đến kỳ thu hoạch trước bọn cướp bóc tham lam... không phải bằng cách giết chế t chúng, mà là cho chúng ăn đến khi nổ tung.

Dùng chơi game.

Rating

  • Loved it 525 Votes
  • Really liked it 38 Votes
  • Liked it 29 Votes
  • Didn't like it 19 Votes
  • Hated it 127 Votes
Aggregate: 4,1 738

Game Gameover Gopher played 75.045 times.

Chuyển sang bản Tiếng việt
Game Comments Gameover Gopher