Game Block the Pig

Block the Pig

Block the Pig

How to play Block the Pig:

  • On the computer use to play.
  • On the smartphone, touch to play.

How to play Block the Pig:

Chặn hợi

Bạn thành công khi đã bao vậy được chú heo và không có bất kì nối thoát nào

Chặn hợi

Rating

  • Loved it 124 Votes
  • Really liked it 23 Votes
  • Liked it 16 Votes
  • Didn't like it 11 Votes
  • Hated it 78 Votes
Aggregate: 3,4 252

Game Block the Pig played 66.955 times.

Chuyển sang bản Tiếng việt
Game Comments Block the Pig